{"total":403,"stores": [ {"name":"Bun Bếp Đội Nhân","web_address":"Số 25 Đội Nhân","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.791465985406!2d105.80933281422566!3d21.041028385991744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab114d1e5479%3A0xc4bb596df2386237!2zMjMgcGjhu5EgxJDhu5lpIE5ow6JuLCBWxKluaCBQaMO6LCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1560311812751!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"Bun Bếp Phạm Thận Duật","web_address":"Số 22, Ngõ 44 Phạm Thận Duật","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.698959560572!2d105.77621511422562!3d21.044728085989714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454cc42ad3195%3A0x4a90572218664d93!2zU-G7kSAyMiwgNDQgUGjhuqFtIFRo4bqtbiBEdeG6rXQsIE1haSBE4buLY2gsIEPhuqd1IEdp4bqleSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1560312383474!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"Bun Bếp Lê Trọng Tấn","web_address":"228 ngõ 192 Lê Trọng Tấn (đi vào 100m)","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0441845119335!2d105.82605181440674!3d20.990865894447957!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8a6d34bdc3%3A0xef9e222a3d13fa6c!2zMTY1IE5nw7UgMTkyIC0gTMOqIFRy4buNbmcgVOG6pW4sIMSQ4buLbmggQ8O0bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1560999152522!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"Bun Bếp Xuân Tảo","web_address":"95 Xuân Đỉnh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.039132933578!2d105.79836471396679!3d21.071099191709653!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abefa89fa0cb%3A0x6affbe870a7ca240!2zQnVuIELhur9wIFh1w6JuIFThuqNv!5e0!3m2!1sen!2s!4v1645802863179!5m2!1sen!2s", "district_code":"BACTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Bun Bếp Long Biên","web_address":"373 Nguyễn Văn Cừ", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.652203953593!2d105.87510071396635!3d21.046597792547193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a98c737aeaa3%3A0xb4ee108e68d8de8a!2zQnVuIELhur9wIExvbmcgQmnDqm4!5e0!3m2!1sen!2s!4v1645802458453!5m2!1sen!2s", "district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"Bun Bếp Hà Đông","web_address":"23 Chiến thắng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3087.5873010917076!2d105.79119249844183!3d20.985096022716213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad65a3c4e243%3A0x3275bd5796e92e64!2zQnVuIGLhur9wIEjDoCDEkMO0bmc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1645803065014!5m2!1sen!2s", "district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}       ] }